Imprimir

Subvenciones

 

 

 • 1.) Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por la Conselleria Politica Social año (Convocatoria 11 de septiembre de 2020).
  Proxecto (Pre)andaina: 34.608,57 €
  Proxecto Andro Nebó: 10.637,49 €
 • 2.) 03 de decembro de 2020, ditouse pola Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social resolución na que se outorga unha subvención ao amparo da Orde de 31 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á convocatoria para o ano 2020, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.7 (código de proxecto 2015 00489), polo importe de 52.650 euros á entidade TERCIARIOS CAPUCHINOS AGARIMO, equivalente aos custos salariais das persoas traballadoras contratadas, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de dito salario, resultantes da contratación de 3 persoa/s traballadora/s desempregada/s para a realización do proxecto “PROYECTO DE ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO.REFUERZO EDUCATIVO.”
 • 3.) RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2020 Beneficiario: TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV.L.AMIGO C.CDAD.MUCHACHOS AGARIMO NIF: R1500230F Cod. Exp.:2020000011836 Obxecto: EF-1 Centros de menores: REFORMA E MELLORAS EN ZONAS DE SERVICIOS COMÚNS E BAÑOS E COMPRA DE COMPUTADORES PARA OS GRUPOS EDUCATIVOS IMPORTE: 12.135,00 €
 • 4.) AYUNTAMIENTO A CORUÑA Subvenciones Servicios Sociales ACTIVIDAD/PROYECTO SUBVENCIONADO Ejercicio 2020 Entidad: TERCIARIOS CAPUCHINOS AGARIMO, con CIF: R1500230F Actividad: APOYO PSICOLÓGICO PROYECTO ANDAINA, ACOUGUIÑO Y ABRENTE IMPORTE: 3.621€
 • 5.) AYUNTAMIENTO A CORUÑA Subvenciones Igualdad, Bienestar Social y Participación ACTIVIDAD/PROYECTO SUBVENCIONADO Ejercicio 2020 Entidad: TERCIARIOS CAPUCHINOS AGARIMO, con CIF: R1500230F Actividad: REFUERZO DE PERSONAL SOCIOEDUCATIVO DEL PROYECTO ACOUGUIÑO IMPORTE: 2.536,36€
 • 6.) ORDEN de 17 de diciembre de 2019 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y de la equipación de los centros de protección de menores dependientes de entidades de iniciativa social y se convocan para el año 2020, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia (2014-2020) (código de procedimiento BS413A). IMPORTE: 34.818,25€
 • Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por la Conselleria Politica Social año (Convocatoria 12 de septiembre de 2018).

 

 

 

 

 

 

 • "PROYECTO DE ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO, REFUERZO EDUCATIVO": Proyecto subvencionado por la Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia y el fondo social europeo con un importe de 37.804,428€ tiene como objetivos de intervención:

  • Mejorar la atención individualizada y el seguimiento personal de cada menor
  • Facilitar una mayor intervención con el medio familiar
  • Atender a aquellos menores que por sus singulares características requieren de atención presencial individualizada en todo momento

  A su vez se espera conseguir como resultados en los jóvenes desempleados que desempeñan el trabajo objeto de esta subvención los siguientes:

  • Favorecer la profesionalización y ofrecer una experiencia laboral positiva a jóvenes con escasa práctica
  • Formar en los desempeños, funciones y responsabilidades del educador social.
  • Potenciar las competencias de trabajo en equipo a los profesionales contratados.

  Esta subvención se enmarca dentro del programa operativo de empleo Juvenil y tiene una duración de siete meses.